Upanyaskar

Sri:

Srimathe Srinivasa Mahadesikaya Nama:

Srimathe Srinivasa Gopala Mahadesikaya Nama:

Here is the Information on Upanyaskar