Upanyasams

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

    Bhagavatas can enjoy the following upanyasams.