Class Timings (US)

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Classes conducted by Sri. U.Ve Uruppattur Dr. Rajagopalachariar Swamin

4000 Divya Prabhandha (DP) Santhai:

Days                                                   : Sundays,Thursdays

Time                                                   : 09:15 PM to 10:20 PM EDT

Nithya KarmAnushtAna (NK) Class:

Days                                                  : Saturdays

Time                                                   : 09:15 PM to 10:20 PM EDT

Sri Desika StOtra pAdam (DS) Class:

Days                                                   : Sundays

Time                                                   : 11:55 AM to 01:00 PM EDT

4000 Divya Prabhandha (DP3) Santhai:

Days                                                       : Saturdays

Time                                                   : 11:55 AM to 12:45 PM EDT

Classes conducted by Sri. U. Ve Kuruchchi Lakshmi Nrusimhachariar Swamin

Yajur Veda (YV2) Santhai :

Days                                                       : Sundays,Wednesdays

Time                                                   : 07:55 PM to 09:00 PM EDT

Classes conducted by Sri U Ve Navalpakkam Sudarsanachariar Swamin

Yajur Veda (YV3) Santhai :

Days                                                       : Tuesdays,Thursdays

Time                                                   : 07:55 PM to 09:00 PM EDT

Classes conducted by Sri. U. Ve D. Srinivasamoorthy Swamin

4000 Divya Prabhandha (DP2) Santhai & Sri Desika Prabhanda:

Days                                                   : Saturdays

Time                                                   :  10:40 AM to 11:45 AM EDT

Days                                                  : Tuesdays

Time                                                   : 09:15 PM to 10:20 PM EDT

Classes conducted by Sri. R. Balakrishna Sastrigal

Bhagavad Gita Santhai:

Days                                                    : Mondays, Thursdays

Time                                                    :  07:05 PM to 07:40 PM EDT

Classes conducted by Sri. U. Ve R. Thirunarayanan Swamin

Sri Vishnu Sahasranama Santhai:

Days                                                    :  Sundays,Wednesdays

Time                                                    :  07:05 PM to 07:40 PM EDT

Stora Padam(SP):

Days                                                    :  Saturdays

Time                                                    :  09:55 AM to 10:30 AM EDT

Days                                                    :  Sundays

Time                                                    :  11:10 AM to 11:45 AM EDT

Practice Class:

Days                                                    :  Tuesday

Time                                                    :  06:55 PM to 07:40 PM EDT

Stora Padam(SP2):

Days                                                    :  Mondays,Fridays

Time                                                    :   09:15 PM to 10:20 PM EDT

Classes conducted by Sri. U. Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin

4000 Divya Prabhandha (DP4) Santhai:

Days                                                   : Fridays, Saturdays

Time                                               : 06:55 PM to 07:45 PM EDT

Upanyasams:

Sri Daya Shatakam

Days                                                  : Wednesdays

Time                                                   : 09:15 PM to 10:20 PM EDT

Upanishad Saaram” (உபநிஷத் ஸாரம்)

 

Days                                                    : Saturdays

 

Time                                                     : 09:25 AM to 10:30 AM EDT

Sri Desika Prabhandam

Days                                                  : Saturdays

Time                                                   : 09:15 PM to 10:20 PM EDT

 

Sri Desika Divya Sahasranamam

 

Days                                                   : Sundays 

 

Time                                                    : 10:40 AM to 11:45 AM EDT

ஆழ்வார்களின் அருளமுது

 

Days                                                      : Sundays 

 

Time                                                    :  07:55 PM to 09:00 PM EDT