Contact

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Contact Details:

Veda Dharma Samrakshana Sabha Inc

10245 Rose Meadow Lane

Charlotte, NC - 28277

Email: acharyapaduka@gmail.com

Facebook: http://tinyurl.com/fb-vdss