Upanyasams

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Bhagavatas can enjoy the following upanyAsams from the following link