Sri U Ve D.Srinivasamoorthy Swamin

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve D.Srinivasamoorthy Swamin 

(Brushaspathi,  Adhyaapakam,  Sri Devanatha Swamy Sannidhi, Thiruvaheendrapuram)

Acharyan

4000 Divya Prabhandha &

Sri Desika Prabhandha Acharyans 

Teaching 4000 Divya Prabhandham &

Sri Desika Prabhandham

EchchampAdi  Sri U Ve Veeraraghavaarya Mahadesikan, Madhuranthakam

Azhwar Thiruvadi, Sri Hayagriva Varaprasadhi, Bhagavath Vishaya Kesari 

Sri U Ve E.D.Srinivasachariar Swamin

Bhagavath Vishaya Kesari, Chakkaram Sri U Ve Rajagopalachariar Swamin

Srivilliputtur Sri U Ve Rangarajachariar Swamin

 More than 10 Years