2014 - 2015

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya pAdukaiGaL and Divya Dhampathi, Veda Dharma Samrakshana Sabha is happy to organize Dhanur mAsa ThiruppAvai upanyAsams by