Class Timings (India)

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Classes conducted by Sri. U.Ve Uruppattur Dr. Rajagopalachariar Swamin

4000 Divya Prabhandha (DP) Santhai:

Days                                                         : Mondays, Fridays

Time                                                         : 06:45 AM to 07:50 AM

Nithya KarmAnushtAna (NK) Class:

Days                                                        : Sundays

Time                                                         : 06:45 AM to 07:50 AM

Sri Desika StOtra pAdam (DS) Class:

Days                                                        : Sundays

Time                                                         : 09:25 PM to 10:30 PM

4000 Divya Prabhandha (DP3) Santhai:

Days                                                   : Saturdays

Time                                                   : 09:25 PM to 10:15 PM

Classes conducted by Sri. U. Ve Kuruchchi Lakshmi Nrusimhachariar Swamin

Yajur Veda (YV2) Santhai :

Days                                                             : Monday,Thursdays

Time                                                         : 05:25 AM to 06:30 AM

Classes conducted by Sri U Ve Navalpakkam Sudarsanachariar Swamin

Yajur Veda (YV3) Santhai :

Days                                                       : Wednesdays,Fridays

Time                                                   : 05:25 AM to 06:30 AM

Classes conducted by Sri. U. Ve D. Srinivasamoorthy Swamin

4000 Divya Prabhandha (DP2) Santhai & Sri Desika Prabhanda:

Days                                                         : Wednesdays

Time                                                         :  06:45 AM to 07:50 AM

Days                                                        : Saturdays

Time                                                         : 08:10 PM to 09:15 PM

Classes conducted by Sri. R. Balakrishna Sastrigal

Bhagavad Gita Santhai:

Days                                                         : Tuesdays, Fridays

Time                                                         :  04:35 AM to 05:10 AM

Classes conducted by Sri. U. Ve R. Thirunarayanan Swamin

Sri Vishnu Sahasranama Santhai:

Days                                                    :  Mondays,Thursdays

Time                                                     :   04:35 AM to 05:10 AM

Stora Padam(SP):

Days                                                    :  Saturdays

Time                                                    :  07:25 PM to 08:00 PM

Days                                                    :  Sundays

Time                                                    :  08:40 PM to 09:15 PM

Practice Class:

Days                                                    :  Tuesday

Time                                                    :  04:25 AM to 05:10 AM

Stora Padam(SP2):

Days                                                    :  Mondays,Fridays

Time                                                    :   06:45 AM to 07:50 AM

Classes conducted by Sri. U. Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin

4000 Divya Prabhandha (DP4) Santhai:

Days                                                   : Saturdays, Sunday

Time                                               : 04:25 AM to 05:15 AM EDT

Upanyasams:

Sri Daya Shatakam

Days                                                         : Thursdays

Time                                                      : 06:45 AM to 07:50 AM

Upanishad Saaram” (உபநிஷத் ஸாரம்)

 

Days                                                          : Saturdays

 

Time                                                      : 06:55 PM to 08:00 PM

Sri Desika Prabhandam

Days                                                         : Sundays

Time                                                     : 06:45 AM to 07:50 AM

 

Sri Desika Divya Sahasranamam

 

Days                                                           : Sundays 

 

Time                                                       : 08:10 PM to 09:15 PM

ஆழ்வார்களின் அருளமுது

 

Days                                                         : Mondays 

 

Time                                                    : 05:25 AM to 06:30 AM