Sri U Ve Navalpakkam Dr. Vasudevachariar Swamin

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr. Vasudevachariar Swamin