Classes

Sri:

Srimathe Srinivasa Mahadesikaya Nama:

Srimathe Srinivasa Gopala Mahadesikaya Nama:

Veda Dharma Samrakshana Sabha’s prime objective is Veda and 4000 Divya Prabhandha Samrakshanam. To this effect, Sabha organizes various Santhai Classes, Upanyasams and kAlakshEpams.