Sri.U.Ve Uruppattur Dr. Rajagopalachariar Swamin

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

 Desika SathsampradAya Pravarthaka Visakshana Sri.U.Ve Uruppattur Dr. Rajagopalachariar Swamin