Sri U Ve Navalpakkam Dr. Kannan Swami

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Rahasyaartha Kovida Sri U Ve Navalpakkam Dr. Kannan Swamin