யதிராஜ ஸப்ததி

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

நரக மதனன் ஆன எம்பெருமான்

குறையல் பிரான் அடிக் கீழ் விள்ளாத அன்பன் இராமானுசன்

அடைபவர் தீவினை மாற்றி அருள் தரும் தூப்புல் ஐயன்

கருணைக் கடல் ஸ்ரீமத் பறவாக்கோட்டை ஆண்டவன்

With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaiGaL, Swami Desikan and Divya Dhampathi, Veda Dharma Samrakshana Sabha is happy to share the link to the Tamil write-up of Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan’s Yathiraaja Sapthathi upanyAsams by Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin.

 

We offer our humble, heartfelt thanks to Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin for this invaluable help.

 

Bhagavatas can access these E-books from the following folder. Our sincere request to bhagavatas to read these treasures and benefit.

Tamil Write-Up = Srimad PatavAkkOttai Andavan's Yathiraaja Sapthathi Upanyasam – Google Drive:

https://drive.google.com/folderview?id=0B4rxe33msFZealdtWmxSWTRuemM&usp=sharing

 

Tamil Write-Up = Srimad PatavAkkOttai Andavan's Yathiraaja Sapthathi Upanyasam – Media Fire:

https://www.mediafire.com/folder/82aal75r34ipu/Yathiraaja-Sapthathi