திருவாடிப்பூரம் கேள்வி நேரம்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya pAdukaigaL, Swami Desikan and Sri AndAL samEta Sri RangamannAr, Veda Dharma Samrakshana Sabha is happy to share திருவாடிப்பூரம் Question Answer prepared by Sri Aasuri Lakshmi Narasimhan (Pradip) Swamin. Adiyen’s heartfelt thanks to Swamin for this help. This quiz is in Tamil.