தேன்துளிகள் ( thEn thuligaL )

ri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Divya Dhampathi, Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS)is happy to commence a new series of articles titled “தேன்துளிகள்” ( thEn-thuligaL ) written by Thiruvallur Sri Raghava Nrusimhan Swamin. Articles in this series are in Tamil.

Part 004: தேன்துளிகள் ( thEn thuligaL ) Series – பிராட்டியார் தரிசனம்-1  ( pirATTiyArin dharisanam-2 )

Audio : http://www.mediafire.com/listen/ok11uuxnoia532y/004-thEn-thuLigaL-pirAttiyAr-dharisanam-2.mp3

Text  : http://www.mediafire.com/view/25qeps2be2357bs/004-thEn-thuLigaL-pirAttiyAr-dharisanam-2.pdf

Part 003: தேன்துளிகள் ( thEn thuligaL ) Series – பிராட்டியார் தரிசனம்-1  ( pirATTiyArin dharisanam-1 )

Audio : http://www.mediafire.com/listen/vd4ll4bto0wgebd/003-thEn-thuLigaL-pirAttiyAr-dharisanam-1.mp3

Text  : http://www.mediafire.com/view/dyeq4d62cqdaqvn/003-thEn-thuLigaL-pirAttiyAr-dharisanam-1.pdf  

Part 002: தேன்துளிகள் ( thEn thuligaL ) Series – மனம் ஒரு குரங்கு – ஏன் குரங்கு?  ( manam oru kurangu - En kurangu ? )

Audio : http://www.mediafire.com/listen/mjry8v437j41434/002-thEn-thuLigaL-manam-En-kurangu.mp3

Text  : http://www.mediafire.com/view/to4vqp69s6o9lxk/002-thEn-thuLigaL-manam-En-kurangu.pdf

Part 001: தேன்துளிகள் ( thEn thuligaL ) Series – மகானின் மகிமை ( mahAnin mahimai )

Audio : https://www.mediafire.com/?imwlipvh8tp5q74

Text  : https://www.mediafire.com/?t6mj8ct71tihvlg