கைசிக மாஹாத்ம்யம்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaigaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan, Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS) is happy to share கைசிக மாஹாத்ம்யம் - ஸ்ரீ பராசர பட்டர் அருளிச்செய்த வ்யாக்யானத்துடன் கூடியது(Kaisika mAhAtmiyam - With the vyAkyAnam blessed by Sri ParAsara Bhattar).                                                                                                              

                                                                                                                                               

Adiyen's sincere thanks to Smt. Parrimala Srikanth and Sri. Srikanth Parthasarathy Swamin, Saligramam, Chennai, India for helping us with the typing of this document.

With Acharyan, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan’s anugraham, Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin has put together this article into a nice document with  sradhdhai, bhakthi and parisramam. Adiyen’s heartfelt thanks to Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin for this invaluable help.

                                                                                                     

Bhagavatas are requested to download this treasure from the following link and benefit. Dhanyosmi.

“கைசிக மாஹாத்ம்யம்” (Kaisika mAhAtmiyam) – MediaFire:

https://www.mediafire.com/?59hfdurc7hh72up

Audio

Adiyen. Happy to share below the link to the audio recordings of Sri Kaisika Purana Patanam blessed by Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin on Sunday, Nov 22nd 2015. Adiyen's sAshtAnga praNAmangaL to Swami for this parOpakAtram.

https://www.mediafire.com/?kgtc9c9g1rxlot8