அகத்தில் பகவதாராதனத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டிய அபசாரங்கள்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Dr. Navalpakkam Vasudevachariar Swami’s 

அகத்தில் பகவதாராதனத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டிய அபசாரங்கள்

Adiyen. Happy to share below the audio and you tube links of the anugraha bhAshaNam of Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin on அகத்தில் பகவதாராதனத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டிய அபசாரங்கள் ( Transgressions to avoid during Bhagavad ArAdhanam at home ). Adiyen’s sAshtAnga praNAmanGaL to Swami for this parOpakAram.

Audio

https://www.mediafire.com/?0szy3o99kktszvi

Video