ri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachar Swamin (BV)
Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin (
SRTS, DP, NK, DS2, SPS, SP3)
Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swamin (BG)
Sri U Ve Venugopalachariar Swamin (SV, SV2)
Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin (DP4)Legends :

SRTS Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpam
BV Bhagavath Vishaya kAlakshEpam
SPS Sri Paduka Sahasra Santhai
SV, SV2
Sama Veda Santhai
DP, DP4 4000 Divya Prabhandham Santhai and Sri Desika Prabhandham Santhai
NK Nithya KarmAnushtAna Santhai
DS2 Sri Desika Stotra Pada Santhai
SP, SP3 StOtra pAdam
BG    
Bhagavad Gita SanthaiCLASS TIMINGS Effective from November 05th 2017 to March 10th 2018Day - USA Class US - Timings (Fall and Winter) - From Nov 5th 2017 to Mar 10th 2018 Day - India India - Timings
Mondays DP4 - Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 06:55 PM to 07:40 PM EST Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays SP3 - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Tuesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Tuedays YV - Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 06:55 PM to 08:00 PM EST Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuedays DS2 - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Wednesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Wednesdays DP2 - 4000 Divya Prabhadha Santhai - For those who're less proficient in Tamil 05:50 PM to 06:45 PM EST Thursdays 04:20 AM to 05:15 AM IST
Wednesdays YV - Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 06:55 PM to 08:00 PM EST Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays SRTS kAlakshEpam - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:00 PM to 09:05 PM EST Thursdays 06:30 AM to 07:35 AM IST
         
Thursdays Sri Gopala Vimshati Upanyasam - Valayapettai Ramachariar Swamin 06:25 PM to 07:30 PM EST Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays DP - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Fridays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Fridays DP4 - Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 06:55 PM to 07:40 PM EST Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays SPS - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Saturdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Saturdays-AM SV - Venugopalachariar Swamin 06:25 AM to 07:30 AM EST Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV2 - Venugopalachariar Swamin 07:25 AM to 08:30 AM EST Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM BG - Dr. R. Thirunarayanan Swamin 08:40 AM to 09:30 AM EST Saturdays 07:10 PM to 08:00 PM IST
Saturdays-AM BV kAlakshEpam - Navalpakkam Vasudevachariar Swamin 09:40 AM to 10:45 AM EST Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM SP (for kids) 11:55 AM to 12:40 PM EST    
Sundays-PM SP Kids (Junior) 02:55 PM to 03:30 PM EST    
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi pArAyaNam 06:10 PM to 07:00 PM EST Sundays 04:40 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM NK - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Sundays 06:45 AM to 07:35 AM IST
Saturdays-PM Sri Desika Prabhandham Upanyasam - Navalpakkam Kannan Swamin 08:25 PM to 09:30 PM EST Sundays 06:55 AM to 08:00 AM IST
         
Sundays-AM SV - Venugopalachariar Swamin 06:25 AM to 07:30 AM EST Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV2 - Venugopalachariar Swamin 07:25 AM to 08:30 AM EST Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Sundays-AM SDDS Upanyasam - Navalpakkam Vasudevachariar Swamin 09:40 AM to 10:45 AM EST Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM SP (for kids) 11:55 AM to 12:40 PM EST    
Sundays-PM vAraNamAyiram & pillai andhAdhi chanting 06:10 PM to 07:00 PM EST Mondays 04:50 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM DP - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Mondays 06:45 AM to 07:35 AM IST