ri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Pulikundram Vangipuram Sthalasayanachar Swamin (SRTS-2)
Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachar Swamin (BV)
Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin (
SRTS, DP, NK, DS2, SPS, SP3)
Sri U Ve Kurichchi Lakshminarasimhachariar Swamin (YV, YV2)
Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swamin (BG)
Sri U Ve Venugopalachariar Swamin (SV, SV2)
Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin (DP4)
Sri U Ve Gomatam Prof R. Seshadri Swamin (DP3)
Sri U Ve Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swamin (SK, SK2)


Legends :

SRTS Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpam
BV Bhagavath Vishaya kAlakshEpam
SPS Sri Paduka Sahasra Santhai
SV, SV2
Sama Veda Santhai
DP4
DP, DP2, DP3        
Sri Desika Prabhandham Santhai
4000 Dhivya Prabhandha Santhai
NK Nithya KarmAnushtAna Santhai
DS2 Sri Desika Stotra Pada Santhai
SP, SP3
StOtra pAdam
BG    
Bhagavad Gita Santhai
SK        
Sanskrit Beginner Classes (For kids under 09)
SK2    
Sanskrit Beginner Classes (For kids between 09 and 16)CLASS TIMINGS Effective from March 11th 2018 to November 03rd 2018

Day - USA Class US - Timings (Spring and Summer) - From Mar 11th 2018 till Nov 3rd 2018 Day - India India - Timings
Mondays DP3 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swamin 06:40 PM to 07:45 PM EDT Tuesdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Mondays DP4 - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays SP3 - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Tuesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Tuesdays YV - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays DS2 - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Wednesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
         
Wednesdays DP3 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swamin 06:40 PM to 07:45 PM EDT Thursdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Wednesdays YV - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays SRTS kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:55 PM to 10:05 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
Wednesdays DP2 - 4000 Divya Prabhadha Santhai - For those who're less proficient in Tamil 08:55 PM to 09:45 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:15 AM IST
         
Thursdays Sankalpa Suryodaya Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swamin 07:25 PM to 08:30 PM EDT Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays DP - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Fridays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Fridays Sri Mahalakshmi Thaayaar Vishayaka Stotra pArAyaNam 06:25 PM to 07:30 PM EDT Saturdays 03:55 AM to 05:00 AM IST
Fridays DP4 - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays SPS - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Saturdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
Fridays SRTS-2 kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swamin 09:20 PM to 10:30 PM EDT Saturdays 06:50 AM to 08:00 AM IST
         
Saturdays-AM SV - Sri U Ve Venugopalachariar Swamin 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV2 - Sri U Ve Venugopalachariar Swamin 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM BG - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swamin 09:35 AM to 10:15 AM EDT Saturdays 07:05 PM to 07:45 PM IST
Saturdays-AM BV kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swamin 10:40 AM to 11:45 AM EDT Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM SK - Sanskrit Beginner Classes - For Kids under 09 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swamin 11:55 AM to 12:45 PM EDT Saturdays 09:25 PM to 10:15 PM IST
Saturdays-AM SP (for kids between ages 8 and 15) 01:25 PM to 02:15 PM EDT NA NA
Saturdays-PM SP (for kids less than 8 years old) 02:55 PM to 03:45 PM EDT NA NA
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi & Sri Daya Shataka pArAyaNam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Sundays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM YV2 - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 07:55 PM to 09:00 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Saturdays-PM NK - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Sundays 06:45 AM to 07:35 AM IST
Saturdays-PM Sri Desika Prabhandham Upanyasam - Sri U Ve Navalpakkam Dr. V. Kannan Swamin 09:25 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:55 AM to 08:00 AM IST
Saturdays-PM SRTS-2 kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swamin 09:20 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:50 AM to 08:00 AM IST
         
Sundays-AM SV - Sri U Ve Venugopalachariar Swamin 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV2 - Sri U Ve Venugopalachariar Swamin 08:25 AM to 09:30 AM EDT Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Sundays-AM BG - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swamin 09:35 AM to 10:15 AM EDT Sundays 07:05 PM to 07:45 PM IST
Sundays-AM BV kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swamin 10:40 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM SK2 - Sanskrit Beginner Classes - For Kids between 09 and 16 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swamin 11:55 AM to 12:45 PM EDT Saturdays 09:25 PM to 10:15 PM IST
Sundays-AM SP (for kids between ages 8 and 15) 11:45 AM to 12:30 PM EDT NA NA
Sundays-PM vAraNamAyiram & Sri Desika Prabhandha sEvA kAlam 06:25 PM to 07:30 PM EDT Mondays 03:55 AM to 05:00 AM IST
Sundays-PM DP - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Mondays 06:45 AM to 07:35 AM IST


Sundays-PM vAraNamAyiram & pillai andhAdhi pArAyaNam 06:10 PM to 07:00 PM EST Mondays 04:50 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM DP - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Mondays 06:45 AM to 07:35 AM IST