Sri:

Srimathe Srinivasa Mahadesikaya Nama:

Srimathe Srinivasa Gopala Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Pulikundram Vangipuram Sthalasayanachar Swami (SRTS-2)
Sri U Ve Thiruchchitrakootam Madabhushi Dr.R.Thirunarayanan Swami (BG, SVS)
 Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami (
SRTS, APS, DS, SPS, SP3)

Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami (BV)
Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami (CR)

Sri U Ve Krishna Kashyap Swami (BG2)
Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami (RV)
Sri U Ve Sri U Ve Thirumalai Echchampadi Sriramachar Swami (YV3, YV6)
Sri U Ve Sri U Ve Thirumalai Echchampadi Srinathachar Swami (YV, YV4, YV5)

Sri U Ve Venugopalachariar Swami (SV, SV2, SV3)
Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami (DP4)
Sri U Ve Gomatam Prof R. Seshadri Swami (DP2, DP3)
Sri U Ve Alathurai Setlur Dr. Sreeram Jaganathan Swami (SK, SK2)
Sri U Ve Orathi Jagan Bharadwaj Swami (SK3, SK4, SK5)
Smt. Lakshmi Devarajan (SP-Jr-A, SP-Jr-B, SP-Sr-A, SP-Sr-B, YS)
Smt. Vijayalakshmi Hari (PM)


Legends :

SRTS, SRTS-2
Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpams
BV
CR   
APS    
ThiruvAimozhi - Taatparya Ratnavali (Bhagavad Vishaya) kAlakshEpams
Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam
Abhaya Pradhaana Saara kAlakshEpam
SPS
RV
YV, YV3, YV4, YV5, YV6
Sri Paduka Sahasra Santhai
Rig Veda Santhai
Yajur Veda Santhai
SV, SV2, SV3
Sama Veda Santhai
DP4
DP, DP2, DP3        
Sri Desika Prabhandham Santhai
4000 Dhivya Prabhandha Santhai
NK Nithya KarmAnushtAna Santhai
DS Sri Desika Stotra Pada Santhai (Current Lesson: Sri Garuda Panchasat)
SP-Jr-A, SP-Jr-B
SP-Sr-A, SP-Sr-B
SP3
StOtra pAdam (For kids upto 08 years)
StOtra pAdam (For kids above 08 years)
Santhai of Stotrams by Acharyas other than Swami Desikan
BG 
BG2     

Srimad Sankshepa Sundara Kaanda Santhai
Srimad Bhagavad Gita Lectures in English
SK        
Sanskrit Beginner Classes (For kids under 09)
SK2
SK3, SK4, SK5
YS    
SVS    
PM        
Sanskrit Beginner Classes (For kids between 09 and 16)
Spoken Sanskrit Classes
Yathiraja Saptati Santhai (For kids above 08 years)
Sri Vishnu Sahasranama Santhai
slOkams and pAsurams taught with music - Basic knowledge, skill and grasp of Carnatic Music is a pre-requisite

  
Day - USA Class US - Timings (Spring and Summer) - From Mar 10th 2019 till Nov 2nd 2019 Day - India India - Timings From Mar 10th 2019 till Nov 2nd 2019
Mondays DP3 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 06:40 PM to 07:45 PM EDT Tuesdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Mondays DP4 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Beginners - Pancha Suuktam 08:55 PM to 10:00 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Mondays SRTS - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
         
         
Tuesdays YV - Yajur Veda Santhai -Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Sri Krishna Yajur Veda Sandhya Vandhana Mantrams Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays CR - Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam - Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays DS - Garuda Panchasat Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Wednesdays 06:25 AM to 07:20 AM IST
         
         
Wednesdays DP3 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 06:40 PM to 07:45 PM EDT Thursdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Wednesdays YV - Yajur Veda Santhai -Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Sri Krishna Yajur Veda Sandhya Vandhana Mantrams Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays SRTS - Srimad Rahasya Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
         
         
Thursdays Sankalpa Suryodaya Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:25 PM to 08:30 PM EDT Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Sri Rudram 07:55 PM to 09:00 PM EDT Fridays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Thursdays DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Srinivasamurthy Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Fridays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Thursdays APS - Abhaya Pradhaana Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Fridays 06:25 AM to 07:30 AM IST
         
         
Fridays Sri Mahalakshmi Thaayaar Vishayaka Stotrams pArAyaNam 06:25 PM to 07:30 PM EDT Saturdays 03:55 AM to 05:00 AM IST
Fridays DP4 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami 07:55 PM to 08:40 PM EDT Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Beginners - Pancha Suuktam 08:55 PM to 10:00 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays SPS - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Fridays SRTS-2  - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Saturdays 06:50 AM to 08:00 AM IST
Fridays SK4 - Spoken Sanskrit Classes (For students between ages 08 and 16) - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 08:55 PM to 09:45 PM EDT Saturdays 08:25 AM to 09:15 AM IST
         
         
Saturdays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM PM - PaaMaalai - Smt. Vijayalakshmi Hari - slOkams and pAsurams taught with music - Basic knowledge, skill and grasp of Carnatic Music is a pre-requisite 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM BG - Sri Sankshepa Sundara Kaanda Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 09:30 AM to 10:30 AM EDT Saturdays 07:00 PM to 08:00 PM IST
Saturdays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 11:50 AM to 01:00 PM EDT Saturdays 09:20 PM to 10:30 PM IST
Saturdays-AM YS - Yathiraja Saptati Santhai (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 10:55 AM to 12:00 Noon EDT Saturdays 09:25 PM to 10:30 PM IST
Saturdays-AM SK - Sanskrit Beginner Classes - For Kids under 09 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
         
         
Saturdays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EDT NA NA
Saturdays-PM SP-Jr-A (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 02:55 PM to 04:15 PM EDT NA NA
Saturdays-PM SP-Sr-A (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 04:10 PM to 05:15 PM EDT NA NA
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi sEvA kAlam & Sri Daya Shataka pArAyaNam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Sundays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham 07:55 PM to 09:00 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Saturdays-PM SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Sundays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Saturdays-PM DS - Garuda Panchasat Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Sundays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Saturdays-PM SRTS-2  - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:50 AM to 08:00 AM IST
Saturdays-PM SK5 - Spoken Sanskrit Classes - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 08:55 PM to 09:45 PM EDT Sundays 08:25 AM to 09:15 AM IST
         
         
Sundays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Sundays-AM BG2 - Srimad Bhagavad Gita Lectures in English - Sri Krishna Kashyap Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Sundays 06:55 PM to 08:00 PM IST
Sundays-AM BG - Sri Sankshepa Sundara Kaanda Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 09:35 AM to 10:15 AM EDT Sundays 07:05 PM to 07:45 PM IST
Sundays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM SK2 - Sanskrit Beginner Classes - For Kids between 09 and 16 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Sundays-AM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 11:50 AM to 01:00 PM EDT Sundays 09:20 PM to 10:30 PM IST
Sundays-AM SVS - Sri Vishnu Sahasranama Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 11:55 AM to 12:45 PM EDT Sundays 09:25 PM to 10:15 PM IST
         
         
Sundays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EDT NA NA
Sundays-PM SP-Jr-B (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 03:10 PM to 04:15 PM EDT NA NA
Sundays-PM SP-Sr-B (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 04:10 PM to 05:15 PM EDT NA NA
Sundays-PM vAraNamAyiram, Desika nooTRandhAdhi & Sri Desika Prabhandha sEvA kAlam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Mondays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM SK3 - Spoken Sanskrit Classes - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Sri Rudram 07:55 PM to 09:00 PM EDT Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Srinivasamurthy Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Mondays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Sundays-PM APS - Abhaya Pradhaana Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Mondays 06:25 AM to 07:30 AM IST

Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Pavamaana Suuktam & Rudram 06:55 PM to 08:00 PM EST Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Mondays 06:25 AM to 07:20 AM IST