Sri:

Srimathe Srinivasa Mahadesikaya Nama:

Srimathe Srinivasa Gopala Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Pulikundram Vangipuram Sthalasayanachar Swami (SRTS-2)
Sri U Ve Thiruchchitrakootam Madabhushi Dr.R.Thirunarayanan Swami (BG)
 Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami (
SRTS, DP, NK, DS, SPS, SP3)

Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami (BV)
Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami (CR)
Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami (RV)
Sri U Ve Kurichchi Lakshminarasimhachariar Swami (YV, YV2)
Sri U Ve Sri U Ve Thirumalai Echchampadi Sriramachar Swami (YV3, YV6)
Sri U Ve Sri U Ve Thirumalai Echchampadi Srinathachar Swami (YV4, YV5)

Sri U Ve Venugopalachariar Swami (SV, SV2, SV3)
Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami (DP4)
Sri U Ve Gomatam Prof R. Seshadri Swami (DP2, DP3)
Sri U Ve Alathurai Setlur Dr. Sreeram Jaganathan Swami (SK, SK2)
Sri U Ve Orathi Jagan Bharadwaj Swami (SK3, SK4)
Smt. Lakshmi Devarajan (SP-Jr-A, SP-Jr-B, SP-Sr-A, SP-Sr-B, YS)
Smt. Lakshmi Ananthasayanam (SN)


Legends :

SRTS, SRTS-2
Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpams
BV
CR    
ThiruvAimozhi - Taatparya Ratnavali (Bhagavad Vishaya) kAlakshEpams
Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam
SPS
RV
YV, YV, YV3, YV4, YV5, YV6
Sri Paduka Sahasra Santhai
Rig Veda Santhai
Yajur Veda Santhai
SV, SV2, SV3
Sama Veda Santhai
DP4
DP, DP2, DP3        
Sri Desika Prabhandham Santhai
4000 Dhivya Prabhandha Santhai
NK Nithya KarmAnushtAna Santhai
DS Sri Desika Stotra Pada Santhai (Current Lesson: Sri Garuda Panchasat)
SP-Jr-A, SP-Jr-B
SP-Sr-A, SP-Sr-B
SP3
StOtra pAdam (For kids upto 08 years)
StOtra pAdam (For kids above 08 years)
Santhai of Stotrams by Acharyas other than Swami Desikan
BG    
Bhagavad Gita Santhai (Srimad Sankshepa Ramayanam)
SK        
Sanskrit Beginner Classes (For kids under 09)
SK2
SK3, SK4
YS      
SN
Sanskrit Beginner Classes (For kids between 09 and 16)
Spoken Sanskrit Classes
Yathiraja Saptati Santhai (For kids above 08 years)
Sriman nArAyaNeeyam


  
Day - USA Class US - Timings (Fall and Winter) - From Nov 4th 2018 to Mar 09th 2019 Day - India India - Timings  - From Nov 4th 2018 to Mar 09th 2019
Mondays DP4 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 06:55 PM to 07:40 PM EST Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Beginners - Pancha Suuktam 07:55 PM to 09:00 PM EST Tuesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Mondays SRTS - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 09:05 PM EST Tuesdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
Mondays DP3 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 08:50 PM to 10:00 PM EST Tuesdays 07:20 AM to 08:30 AM IST
         
         
Tuesdays YV - Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin - gOsha shAnthi 06:55 PM to 08:00 PM EST Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays CR - Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam - Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami 06:55 PM to 08:00 PM EST Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays DS - Garuda Panchasat Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Wednesdays 06:25 AM to 07:20 AM IST
         
         
Wednesdays Sri Desika Prabhandham Upanyasam - Sri U Ve Navalpakkam Dr. V. Kannan Swami 09:25 AM to 10:30 AM EST Thursdays 07:55 PM to 09:00 PM IST
Wednesdays YV - Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin - gOsha shAnthi 06:55 PM to 08:00 PM EST Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham 06:55 PM to 08:00 PM EST Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays SRTS - Srimad Rahasya Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 09:05 PM EST Thursdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
Wednesdays DP3 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 08:50 PM to 10:00 PM EST Thursdays 07:20 AM to 08:30 AM IST
         
         
Thursdays Sankalpa Suryodaya Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 06:25 PM to 07:30 PM EST Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Pavamaana Suuktam 06:55 PM to 08:00 PM EST Fridays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Thursdays DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Fridays 06:25 AM to 07:20 AM IST
         
         
Fridays Sri Mahalakshmi Thaayaar Vishayaka Stotrams pArAyaNam 05:25 PM to 06:30 PM EST Saturdays 03:55 AM to 05:00 AM IST
Fridays DP4 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami 06:55 PM to 07:40 PM EST Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:55 PM to 09:00 PM EST Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Beginners - Pancha Suuktam 07:55 PM to 09:00 PM EST Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays SPS - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Saturdays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Fridays SRTS-2  - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 08:20 PM to 09:30 PM EST Saturdays 06:50 AM to 08:00 AM IST
Fridays SK4 - Spoken Sanskrit Classes (For students between ages 08 and 16) - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 09:55 PM to 10:45 PM EST Saturdays 08:25 AM to 09:15 AM IST
         
         
Saturdays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat 06:25 AM to 07:30 AM EST Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 06:25 AM to 07:30 AM EST Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EST Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM BG - Sri Sankshepa Sundara Kaanda Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 08:30 AM to 09:30 AM EST Saturdays 07:00 PM to 08:00 PM IST
Saturdays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 09:40 AM to 10:45 AM EST Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 09:50 AM to 11:00 AM EST Saturdays 08:20 PM to 09:30 PM IST
Saturdays-AM YS - Yathiraja Saptati Santhai (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 10:55 AM to 12:00 Noon EST Saturdays 08:25 PM to 09:30 PM IST
Saturdays-AM SK - Sanskrit Beginner Classes - For Kids under 09 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 10:25 AM to 11:15 AM EST Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
         
         
Saturdays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EST NA NA
Saturdays-PM SP-Jr-A (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 02:55 PM to 04:15 PM EST NA NA
Saturdays-PM SP-Sr-A (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 04:10 PM to 05:15 PM EST NA NA
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi sEvA kAlam & Sri Daya Shataka pArAyaNam 05:25 PM to 07:00 PM EST Sundays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham 06:55 PM to 08:00 PM EST Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Saturdays-PM SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:55 PM to 09:00 PM EST Sundays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Saturdays-PM SP3 - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 07:55 PM to 08:50 PM EST Sundays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Saturdays-PM SRTS-2  - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 08:20 PM to 09:30 PM EST Sundays 06:50 AM to 08:00 AM IST
Saturdays-PM SK5 - Spoken Sanskrit Classes - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 09:55 PM to 10:45 PM EST Sundays 08:25 AM to 09:15 AM IST
         
         
Sundays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat 06:25 AM to 07:30 AM EST Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 06:25 AM to 07:30 AM EST Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EST Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Sundays-AM BG - Sri Sankshepa Sundara Kaanda Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 08:35 AM to 09:15 AM EST Sundays 07:05 PM to 07:45 PM IST
Sundays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 09:40 AM to 10:45 AM EST Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 09:50 AM to 11:00 AM EST Sundays 08:20 PM to 09:30 PM IST
Sundays-AM SN - Sriman nArAyaNeeyam - Smt. Lakshmi Ananthasayanam 10:55 AM to 11:45 AM EST Sundays 09:25 PM to 10:15 PM IST
Sundays-AM SK2 - Sanskrit Beginner Classes - For Kids between 09 and 16 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 10:25 AM to 11:15 AM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
         
         
Sundays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EST NA NA
Sundays-PM SP-Jr-B (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 03:10 PM to 04:15 PM EST NA NA
Sundays-PM SP-Sr-B (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 04:10 PM to 05:15 PM EST NA NA
Sundays-PM vAraNamAyiram, Desika nooTRandhAdhi & Sri Desika Prabhandha sEvA kAlam 05:25 PM to 07:00 PM EST Mondays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM SK3 - Spoken Sanskrit Classes - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 06:55 PM to 08:00 PM EST Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Pavamaana Suuktam 06:55 PM to 08:00 PM EST Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Mondays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Pavamaana Suuktam & Rudram 06:55 PM to 08:00 PM EST Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Mondays 06:25 AM to 07:20 AM IST