ri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachar Swamin (BV)
Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin (
SRTS, DP, NK, DS2, SPS, SP3)
Sri U Ve Venugopalachariar Swamin (SV)
Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin (DP4)Legends :

SRTS Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpam
BV Bhagavath Vishaya kAlakshEpam
SPS Sri Paduka Sahasra Santhai
SV Sama Veda Santhai
DP, DP4 4000 Divya Prabhandham Santhai and Sri Desika Prabhandham Santhai
NK Nithya KarmAnushtAna Santhai
DS2 Sri Desika Stotra Pada Santhai
SP, SP3 StOtra pAdam

CLASS TIMINGS Effective March 12th 2017


Day - USA Class US - Timings (Spring and Summer) - From Mar 12th 2017 Day - India India - Timings
Mondays DP4 - Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays SP3 - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Tuesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Tuedays YV - Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuedays DS2 - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Wednesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Wednesdays DP2 - 4000 Divya Prabhadha Santhai - For those who're less proficient in Tamil 06:55 PM to 07:45 PM EDT Thursdays 04:25 AM to 05:15 AM IST
Wednesdays YV - Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays SRTS kAlakshEpam - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:00 PM to 10:05 PM EDT Thursdays 06:30 AM to 07:35 AM IST
         
Thursdays Sri Stotra Ratnam Upanyasam - Valayapettai Ramachariar Swamin 07:25 PM to 08:30 PM EDT Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays DP - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Fridays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Fridays DP4 - Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays SPS - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Saturdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Saturdays-AM BG - Dr. R. Thirunarayanan Swamin 09:40 AM to 10:30 AM EDT Saturdays 07:10 PM to 08:00 PM IST
Saturdays-AM BV kAlakshEpam - Navalpakkam Vasudevachariar Swamin 10:40 AM to 11:45 AM EDT Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM SV - Venugopalachariar Swamin 10:55 AM to 12:00 PM EDT Saturdays 08:25 PM to 09:30 PM IST
Saturdays-AM SP (for kids) 11:55 AM to 12:40 PM EDT    
Sundays-PM SP Kids (Junior) 02:55 PM to 03:30 PM EST    
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi pArAyaNam 07:10 PM to 08:00 PM EDT Sundays 04:40 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM NK - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Sundays 06:45 AM to 07:35 AM IST
Saturdays-PM Sri Desika Prabhandham Upanyasam - Navalpakkam Kannan Swamin 09:25 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:55 AM to 08:00 AM IST
         
Sundays-AM SDDS Upanyasam - Navalpakkam Vasudevachariar Swamin 10:40 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM SV - Venugopalachariar Swamin 10:55 AM to 12:00 PM EDT Sundays 09:25 PM to 10:30 PM IST
Sundays-AM SP (for kids) 11:55 AM to 12:40 PM EDT    
Sundays-PM vAraNamAyiram & pillai andhAdhi chanting 07:20 PM to 08:00 PM EDT Mondays 04:50 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM DP - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Mondays 06:45 AM to 07:35 AM IST