ri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Pulikundram Vangipuram Sthalasayanachar Swami (SRTS-2)
Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachar Swami (BV)
Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami (
SRTS, DP, NK, DS2, SPS, SP3)
Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami (CR)
Sri U Ve Kurichchi Lakshminarasimhachariar Swami (YV, YV2)
Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami (BG)
Sri U Ve Venugopalachariar Swami (SV, SV2, SV3)
Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami (DP4)
Sri U Ve Gomatam Prof R. Seshadri Swami (DP3)
Sri U Ve Alathurai Setlur Dr. Sreeram Jaganathan Swami (SK, SK2)
Smt. Lakshmi Devarajan (SP)


Legends :

SRTS, SRTS-2
Srimad Rahasya Traya Saaram kAlakshEpams
BV
CR    
ThiruvAimozhi - Taatparya Ratnavali (Bhagavad Vishaya) kAlakshEpams
Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam
SPS Sri Paduka Sahasra Santhai
SV, SV2, SV3
Sama Veda Santhai
DP4
DP, DP2, DP3        
Sri Desika Prabhandham Santhai
4000 Dhivya Prabhandha Santhai
NK Nithya KarmAnushtAna Santhai
DS2 Sri Desika Stotra Pada Santhai
SP
SP3
StOtra pAdam for kids below 16 years
Santhai of Stotrams by Acharyas other than Swami Desikan
BG    
Bhagavad Gita Santhai (Srimad Sankshepa Ramayanam)
SK        
Sanskrit Beginner Classes (For kids under 09)
SK2    
Sanskrit Beginner Classes (For kids between 09 and 16)Day - USA Class US - Timings (Spring and Summer) - From Mar 11th 2018 till Nov 3rd 2018 Day - India India - Timings
Mondays DP3 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 06:40 PM to 07:45 PM EDT Tuesdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Mondays DP4 - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays SRTS kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
         
Tuesdays YV - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swamin 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays CR - Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam in English - Sri U Ve A. Narasimhan Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays DS2 - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 09:15 PM to 10:05 PM EDT Wednesdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
         
Wednesdays DP3 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 06:40 PM to 07:45 PM EDT Thursdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Wednesdays YV - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays SRTS kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
Wednesdays DP2 - 4000 Divya Prabhadha Santhai - For those who're less proficient in Tamil 08:55 PM to 09:45 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:15 AM IST
         
Thursdays Sankalpa Suryodaya Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:25 PM to 08:30 PM EDT Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays DP - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 09:15 PM to 10:05 PM EDT Fridays 06:45 AM to 07:35 AM IST
         
Fridays Sri Mahalakshmi Thaayaar Vishayaka Stotrams pArAyaNam 06:25 PM to 07:30 PM EDT Saturdays 03:55 AM to 05:00 AM IST
Fridays DP4 - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami 07:55 PM to 08:40 PM EDT Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays SV3 - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays SPS - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 09:15 PM to 10:05 PM EDT Saturdays 06:45 AM to 07:35 AM IST
Fridays SRTS-2 kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Saturdays 06:50 AM to 08:00 AM IST
         
Saturdays-AM SV - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV2 - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM BG - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 09:35 AM to 10:15 AM EDT Saturdays 07:05 PM to 07:45 PM IST
Saturdays-AM BV kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM SK - Sanskrit Beginner Classes - For Kids under 09 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
         
Saturdays-PM SP (for kids between ages 8 and 15) 01:25 PM to 02:15 PM EDT NA NA
Saturdays-PM SP (for kids less than 8 years old) 02:55 PM to 03:45 PM EDT NA NA
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi sEvA kAlam & Sri Daya Shataka pArAyaNam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Sundays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM YV2 - Sri U Ve Kuruchchi Lakshminarasimhachariar Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Saturdays-PM SV3 - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Sundays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Saturdays-PM SP3 - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 09:15 PM to 10:05 PM EDT Sundays 06:45 AM to 07:35 AM IST
Saturdays-PM Sri Desika Prabhandham Upanyasam - Sri U Ve Navalpakkam Dr. V. Kannan Swami 09:25 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:55 AM to 08:00 AM IST
Saturdays-PM SRTS-2 kAlakshEpam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:50 AM to 08:00 AM IST
         
Sundays-AM SV - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV2 - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Sundays-AM BG - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 09:35 AM to 10:15 AM EDT Sundays 07:05 PM to 07:45 PM IST
Sundays-AM BV kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM SK2 - Sanskrit Beginner Classes - For Kids between 09 and 16 - Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
         
Sundays-PM SP (for kids between ages 8 and 15) 03:25 PM to 04:15 PM EDT NA NA
Sundays-PM vAraNamAyiram, Desika nooTRandhAdhi & Sri Desika Prabhandha sEvA kAlam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Mondays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM SK3 - Spoken Sanksrit Calsses - Orathi Sri. Jagannath Bharadwaj Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 09:15 PM to 10:05 PM EDT Mondays 06:45 AM to 07:35 AM IST

Sundays-PM vAraNamAyiram & pillai andhAdhi pArAyaNam 06:10 PM to 07:00 PM EST Mondays 04:50 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM DP - Uruppattur Rajagopalachariar Swamin 08:15 PM to 09:05 PM EST Mondays 06:45 AM to 07:35 AM IST