Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS) - http://www.vdssabha.org/register 
Live Sessions:        
Day - USA Class US - Timings (Spring and Summer) - From Mar 08th 2020 till Oct 31st 2020 Day - India India - Timings -  From Mar 08th 2020 till Oct 31st 2020 Bhagavata performing moderating kainkaryam
Mondays -AM Sri Varadaraja Stavam Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:10 AM to 07:45 AM EDT Mondays 04:40 PM to 05:15 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Mondays -AM SBS - Srimad Bhaagavata Santhai - Sri U Ve Poundareekapuram Ravikashyapachariar Swami 07:55 AM to 08:30 AM EDT Mondays 05:25 PM to 06:00 PM IST Smt. Rama Nandakumar
Mondays -AM SNAR - Sriman nArAyaNeeya Santhai - Sow. Divya Padmakanthan 08:55 AM to 09:30 AM EDT Mondays 06:25 PM to 07:00 PM IST  
Mondays -AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Mondays 06:55 PM to 08:00 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Mondays -AM DP8 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan - Amruta Ranjani Santhai 10:25 AM to 11:15 AM EDT Mondays 07:55 PM to 08:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Mondays -AM DP7 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -  Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami - Periya Thirumozhi Santhai 11:25 AM to 12:15 PM EDT Mondays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Mondays -AM DNA - Desika Nootrandhadhi - Smt. Lakshmi Mukundan 12:10 PM to 12:45 PM EDT Mondays 09:45 PM to 10:20 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
Mondays - PM SIRI - Siriya Thirumadal Santhai Classes - Smt. Lakshmi Mukundan  03:55 PM to 04:45 PM EDT Tuesdays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Mondays - PM pArAyaNa Kainkaryam 05:25 PM to 06:45 PM EDT Tuesdays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Mondays - PM DP3 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami - Kovil Thirumozhi 06:40 PM to 07:45 PM EDT Tuesdays 04:10 AM to 05:15 AM IST Navaneetha Krishnan Swami
Mondays - PM DP4 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami- Periyazhwar Thirumozhi Santhai 07:55 PM to 08:40 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST Smt. Padma Bharath
Mondays - PM YV2 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Kurichchi Lakshmi Narasimhachariar Swami - Ayushya Suuktam & Prokshana Mantrams 07:55 PM to 09:00 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST Navaneetha Krishnan Swami
Mondays - PM YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - vEda sAththumurai Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST Vasan Mandayam swami
Mondays - PM SRTS - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST Parthasarathi Srinivasan Swami
Mondays - PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:35 PM to 10:00 PM EDT Tuesdays 07:05 AM to 07:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Mondays - PM GITA - Srimad Bhagavad Gita Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:55 PM to 10:20 PM EDT Tuesdays 07:25 AM to 07:50 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
           
Tuesdays-AM SBS - Srimad Bhaagavata Santhai - Sri U Ve Poundareekapuram Ravikashyapachariar Swami 07:55 AM to 08:30 AM EDT Tuesdays 05:25 PM to 06:00 PM IST Smt. Rama Nandakumar
Tuesdays-AM SNAR - Sriman nArAyaNeeya Santhai - Sow. Divya Padmakanthan 08:55 AM to 09:30 AM EDT Tuesdays 06:25 PM to 07:00 PM IST  
Tuesdays-AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Tuesdays 06:55 PM to 08:00 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Tuesdays-AM DP5 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - NithyAnusandhAna pAsurams 11:25 AM to 12:15 PM EDT Tuesdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Tuesdays-AM SS - Stotrapaada Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan - Hari Ashtakam, KrishnAshtakam 10:25 AM to 11:15 AM EDT Tuesdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Tuesdays-AM SK7 - Sanskrit Classes - Intermediate Level - Sri P. S. Narayanan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Tuesdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Dhivya Venkataraman
           
Tuesdays-PM NT - Naachchiyaar Thirumozhi Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan 03:25 PM to 04:15 PM EDT Wednesdays NA Smt. Lakshmi Devarajan
Tuesdays-PM pArAyaNa Kainkaryam 05:25 PM to 06:45 PM EDT Wednesdays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Tuesdays-PM ACS - Sri Achyuta Shataka Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST Smt. Padma Bharath
Tuesdays-PM YV - Yajur Veda Santhai -Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Acchidram Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST Navaneetha Krishnan Swami
Tuesdays-PM DS - Yathiraja Saptati Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Wednesdays 06:25 AM to 07:20 AM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Tuesdays-PM CR - Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam - Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Wednesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST Parthasarathi Srinivasan Swami
Tuesdays-PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:35 PM to 10:00 PM EDT Wednesdays 07:05 AM to 07:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Tuesdays-PM GITA - Srimad Bhagavad Gita Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:55 PM to 10:20 PM EDT Wednesdays 07:25 AM to 07:50 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
           
Wednesdays - AM Sri Varadaraja Stavam Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:10 AM to 07:45 AM EDT Wednesdays 04:40 PM to 05:15 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Wednesdays - AM SBS - Srimad Bhaagavata Santhai - Sri U Ve Poundareekapuram Ravikashyapachariar Swami 07:55 AM to 08:30 AM EDT Wednesdays 05:25 PM to 06:00 PM IST Smt. Rama Nandakumar
Wednesdays - AM SNAR - Sriman nArAyaNeeya Santhai - Sow. Divya Padmakanthan 08:55 AM to 09:30 AM EDT Wednesdays 06:25 PM to 07:00 PM IST  
Wednesdays - AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Wednesdays 06:55 PM to 08:00 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Wednesdays - AM Mummanikkovai - Sri U Ve Navalpakkam Yagnam (Dr. V. Kannan) Swami 10:25 AM to 11:30 PM EDT Wednesdays 07:55 PM to 09:00 PM IST Parthasarathi Sethuraman Swami
Wednesdays - AM DP8 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan - Amruta Ranjani Santhai 10:25 AM to 11:15 AM EDT Wednesdays 07:55 PM to 08:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Wednesdays - AM DP7 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -  Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami - Periya Thirumozhi Santhai 11:25 AM to 12:15 PM EDT Wednesdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
Wednesdays - PM SIRI - Siriya Thirumadal Santhai Classes - Smt. Lakshmi Mukundan  03:55 PM to 04:45 PM EDT Thursdays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Wednesdays - PM pArAyaNa Kainkaryam 05:25 PM to 06:45 PM EDT Thursdays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Wednesdays - PM DP3 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami - Kovil Thirumozhi 06:40 PM to 07:45 PM EDT Thursdays 04:10 AM to 05:15 AM IST Navaneetha Krishnan Swami
Wednesdays - PM YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham-II Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST Sudharsan Narasimharaghavan Swami
Wednesdays - PM GK - Sri Varadaraja Stava Santhai - Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami 07:55 PM to 08:45 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:15 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Wednesdays - PM YV - Yajur Veda Santhai -Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Acchidram Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:30 AM IST Navaneetha Krishnan Swami
Wednesdays - PM SRTS - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:30 AM IST Parthasarathi Srinivasan Swami
Wednesdays - PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:35 PM to 10:00 PM EDT Thursdays 07:05 AM to 07:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Wednesdays - PM GITA - Srimad Bhagavad Gita Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:55 PM to 10:20 PM EDT Thursdays 07:25 AM to 07:50 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
           
Thursdays-AM SBS - Srimad Bhaagavata Santhai - Sri U Ve Poundareekapuram Ravikashyapachariar Swami 07:55 AM to 08:30 AM EDT Thursdays 05:25 PM to 06:00 PM IST Smt. Rama Nandakumar
Thursdays-AM SNAR - Sriman nArAyaNeeya Santhai - Sow. Divya Padmakanthan 08:55 AM to 09:30 AM EDT Thursdays 06:25 PM to 07:00 PM IST  
Thursdays-AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Thursdays 06:55 PM to 08:00 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Thursdays-AM DP10 - irAmAnusa nooTrandhAdhi Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan 09:25 AM to 10:15 AM EDT Thursdays 06:55 PM to 07:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Thursdays-AM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Srinivasamurthy Swami - Thiruvoimozhi Santhai 10:25 AM to 11:15 AM EDT Thursdays 07:55 PM to 08:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Thursdays-AM PA - Pillai Andhadhi Santhai - Smt. Lakshmi Mukundan 11:25 AM to 12:15 PM EDT Thursdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Thursdays-AM SK7 - Sanskrit Classes - Intermediate Level - Sri P. S. Narayanan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Thursdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Dhivya Venkataraman
           
Thursdays-PM NT - Naachchiyaar Thirumozhi Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan 03:25 PM to 04:15 PM EDT Fridays NA Smt. Lakshmi Devarajan
Thursdays-PM pArAyaNa Kainkaryam 05:25 PM to 06:45 PM EDT Fridays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Thursdays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Udaka Shanthi 07:55 PM to 09:00 PM EDT Fridays 05:25 AM to 06:30 AM IST Madhusoodhanan Raguveerdayal Swami
Thursdays-PM DESP - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve pAdoor Thiruvaheendrapuram Aravindan Swami - Adaikkala Paththu & Mummanikkovai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Fridays 05:25 AM to 06:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Thursdays-PM DS2 - Sharanahati Deepika Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Fridays 06:25 AM to 07:30 AM IST  
Thursdays-PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:35 PM to 10:00 PM EDT Fridays 07:05 AM to 07:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Thursdays-PM GITA - Srimad Bhagavad Gita Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:55 PM to 10:20 PM EDT Fridays 07:25 AM to 07:50 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
           
Fridays - AM Sankalpa Suryodaya Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:10 AM to 08:15 AM EDT Fridays 04:40 PM to 05:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Fridays - AM SBS - Srimad Bhaagavata Santhai - Sri U Ve Poundareekapuram Ravikashyapachariar Swami 07:55 AM to 08:30 AM EDT Fridays 05:25 PM to 06:00 PM IST Smt. Indira Narayanan
Fridays - AM SNAR - Sriman nArAyaNeeya Santhai - Sow. Divya Padmakanthan 08:55 AM to 09:30 AM EDT Fridays 06:25 PM to 07:00 PM IST  
Fridays - AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Fridays 06:55 PM to 08:00 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Fridays - AM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Srinivasamurthy Swami - Thiruvoimozhi Santhai 10:25 AM to 11:15 AM EDT Fridays 07:55 PM to 08:45 PM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Fridays - AM DP7 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -  Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami - Periya Thirumozhi Santhai 11:25 AM to 12:15 PM EDT Fridays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Fridays - AM DNA - Desika Nootrandhadhi - Smt. Lakshmi Mukundan 12:10 PM to 12:45 PM EDT Fridays 09:45 PM to 10:20 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
           
Fridays - PM SIRI - Siriya Thirumadal Santhai Classes - Smt. Lakshmi Mukundan  03:55 PM to 04:45 PM EDT Saturdays NA Smt. Lakshmi Mukundan
Fridays - PM Sri Mahalakshmi Thaayaar Vishayaka Stotrams pArAyaNam 05:25 PM to 06:30 PM EDT Saturdays 03:55 AM to 05:00 AM IST  
Fridays - PM SP-Jr-A (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 06:55 PM to 07:45 PM EDT Saturdays NA Smt. Lakshmi Devarajan
Fridays - PM DP4 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swami- Periyazhwar Thirumozhi Santhai 07:55 PM to 08:40 PM EDT Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST Smt. Padma Bharath
Fridays - PM YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - vEda sAththumurai Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST Pradeep Sridhar Swami
Fridays - PM SPS - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:20 AM IST Smt. Dhivya Venkataraman
Fridays - PM SRB - Stotra Ratna Bhashyam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Saturdays 06:50 AM to 08:00 AM IST Smt. Bhargavi Raghunathan
           
           
Saturdays-AM CR2 - Chillarai Rahasyangal - Sri U Ve Alathurai Siruvalur Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 06:25 AM to 07:20 AM EDT Saturdays 03:55 PM to 04:50 PM IST Sathyanarayanan Valangiman Raman Swami
Saturdays-AM GB2 - Gita Bhashyam - Sri U Ve Alathurai Siruvalur Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 07:25 AM to 08:20 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 05:50 PM IST Sathyanarayanan Valangiman Raman Swami
Saturdays-AM YV8 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - kATakam-I 06:25 AM to 07:30 AM EDT Saturdays 03:55 PM to 05:00 PM IST Prasanna Kannan Swami
Saturdays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat - Narayanavalli 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST Nandakumar Sarathy Swami
Saturdays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST Anand Parthasarathi Swami
Saturdays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST Lakshminarasimhan Muthu Swami, Bharath Govindarajan Swami
Saturdays-AM DP6 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - Kovil Thiruvaimozhi (for beginners) 09:25 AM to 10:15 AM EDT Saturdays 06:55 PM to 07:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Saturdays-AM SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Damodharan Swami 10:25 AM to 11:30 AM EDT Saturdays 07:55 PM to 09:00 PM IST Srivatsan Annaji Varadarajan Swami, N.S. Ravi Swami & Venkatanathen Kannan Swami
Saturdays-AM SK6 - Sanskrit Beginner Classes for Adults - Sri Thiruvallur M. Veeraraghavan Swami  10:25 AM to 11:30 AM EDT Saturdays 07:55 PM to 09:00 PM IST Smt. Bhargavi Raghunathan, Smt. Dhivya Venkataraman
Saturdays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Saturdays-AM SK - Sanskrit Beginner Classes I - For Kids under 09 - Sri U Ve Alathurai Siruvalur Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST Smt. Dhivya Venkataraman
Saturdays-AM NK - Nithya KarmAnushtAna Santhai -  Sri U Ve Natteri Thiruvallur Rajagopalan Vaadhyaar Swami 11:55 AM to 12:30 PM EDT Saturdays 09:25 PM to 10:00 PM IST Prasanna Kannan Swami, Naresh Prasanna Swami
Saturdays-AM DP9 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami - All sAththumuRai pAsurams 11:55 AM to 01:00 PM EDT Saturdays 09:25 PM to 10:30 PM IST Ramesh Comondoor Swami
Saturdays-AM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 12:20 PM to 01:20 PM EDT Saturdays 09:50 PM to 10:50 PM IST Srivatsan Krishnakumar Swami, Swaroop Sridhar Swami
Saturdays-AM SDDS - Sri Desika Divya Sahasra Naamaavali Santhai - Sri Battarpiran Paravasthu Vilakudi Sundararajan Varadarajan Swami 12:25 PM to 01:15 PM EDT Saturdays 09:55 PM to 10:45 PM IST Sriram Varadharajan Swami
           
           
Saturdays-PM KSP - Kids Stotra Paada Santhai - Smt. Prasanna Venkatesh 12:55 PM to 01:45 PM EDT NA NA Prasanna Kannan Swami
Saturdays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EDT NA NA Seshadri Sampath Swami, Smt. Rekha Aravamudhan
Saturdays-PM SP-Jr-A (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 02:55 PM to 04:15 PM EDT NA NA Smt. Lakshmi Devarajan
Saturdays-PM DP-Sr (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan - Dhivya Prabhandham 04:10 PM to 05:15 PM EDT NA NA Smt. Lakshmi Devarajan
Saturdays-PM stOtra ratnam, irAmAnusa nooTRandhAdhi & Sri Daya Shataka pArAyaNam 05:25 PM to 07:00 PM EDT Sundays 03:55 AM to 05:30 AM IST Smt. Malleka Ramachandran
Saturdays-PM YV7 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Navalpakkam Jagannathachariar Swami - Pancha Suuktam (For Beginners) 07:25 PM to 08:15 PM EDT Sundays 04:55 AM to 05:45 AM IST Venkataraman Sankarapuram Swami
Saturdays-PM YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham-II Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST Sudharsanan Narasimharaghavan Swami
Saturdays-PM GK - Sri Varadaraja Stava Santhai - Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami 07:55 PM to 08:45 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:15 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Saturdays-PM DS - Nyasa Tilaka Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Sundays 06:25 AM to 07:20 AM IST Ramesh Rangarajan Swami
Saturdays-PM SRB - Stotra Ratna Bhashyam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:50 AM to 08:00 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Saturdays-PM RRS - Sri Rangaraja Stava Santhai - Sri Battarpiran Paravasthu Vilakudi Sundararajan Varadarajan Swami 09:25 PM to 10:15 PM EDT Sundays 06:55 AM to 07:45 AM IST  
           
           
Sundays-AM YV8 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - kATakam-I 06:25 AM to 07:30 AM EDT Sundays 03:55 PM to 05:00 PM IST Prasanna Kannan Swami
Sundays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat - Narayanavalli 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST Pradeep Sridhar Swami
Sundays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST Anand Parthasarathi Swami
Sundays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST Lakshminarasimhan Muthu Swami, Bharath Govindarajan Swami
Sundays-AM DP6 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - Kovil Thiruvaimozhi (for beginners) 09:25 AM to 10:15 AM EDT Sundays 06:55 PM to 07:45 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Sundays-PM SK5 - Spoken Sanskrit Classes - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 10:25 AM to 11:15 AM EDT Sundays 07:55 PM to 08:45 PM IST Smt. Bhargavi Raghunathan, Smt. Dhivya Venkataraman 
Sundays-AM TM - Thamizh Classes for Beginners - Sri. Ramesh Rangarajan Swami 10:25 AM to 11:15 AM EDT Sundays 07:55 PM to 08:45 PM IST Ramesh Rangarajan Swami
Sundays-AM SK8 - Sanskrit Beginner Classes for students between the ages 06 and 16 - Sri Thiruvallur M. Veeraraghavan Swami  10:25 AM to 11:30 AM EDT Sundays 07:55 PM to 09:00 PM IST Smt. Bhargavi Raghunathan, Smt. Dhivya Venkataraman 
Sundays-AM SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Damodharan Swami 10:25 AM to 11:30 AM EDT Sundays 07:55 PM to 09:00 PM IST Srivatsan Annaji Varadarajan Swami, N.S. Ravi Swami & Venkatanathen Kannan Swami
Sundays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Sundays-AM SK2 - Sanskrit Beginner Classes II - For Kids between 09 and 16 -  Sri U Ve Alathurai Siruvalur Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 10:55 AM to 11:40 AM EDT Sundays 08:25 PM to 09:10 PM IST Smt. Bhargavi Raghunathan
Sundays-AM TM2 - Thamizh Classes for Beginners - Sri. Ramesh Rangarajan Swami 11:10 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:40 PM to 09:15 PM IST Ramesh Rangarajan Swami
Sundays-AM SK3 - Sanskrit Intermediate Classes -For Kids between 09 and 16 -  Sri U Ve Alathurai Siruvalur Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:40 AM to 12:30 PM EDT Sundays 09:10 PM to 10:00 PM IST Smt. Bhargavi Raghunathan
Sundays-AM NK - Nithya KarmAnushtAna Santhai -  Sri U Ve Natteri Thiruvallur Rajagopalan Vaadhyaar Swami 11:55 AM to 12:30 PM EDT Sundays 09:25 PM to 10:00 PM IST Prasanna Kannan Swami, Naresh Prasanna Swami
Sundays-AM SVS - Sri Vishnu Sahasranama Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 11:55 AM to 12:45 PM EDT Sundays 09:25 PM to 10:15 PM IST Rajesh Santhanagopalan Swami
Sundays-PM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 12:20 PM to 01:20 PM EDT Sundays 09:50 PM to 10:50 PM IST Srivatsan Krishnakumar Swami / Swaroop Sridhar Swami
           
           
Sundays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EDT NA NA Seshadri Sampath Swami, Smt. Rekha Aravamudhan
Sundays-PM SP-Jr-B (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 03:10 PM to 04:15 PM EDT NA NA Smt. Lakshmi Devarajan
Sundays-PM SP-Sr (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan - Stotra Padaam 04:10 PM to 05:15 PM EDT NA NA Smt. Lakshmi Devarajan
Sundays-PM vAraNamAyiram, Yathiraja Saptati, Sri Desika Prabhandham & Desika nooTRandhAdhi sEvA kAlam 05:25 PM to 07:00 PM EDT Mondays 03:55 AM to 05:30 AM IST Smt. Rekha  Aravamudhan
Sundays-PM YV7 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Navalpakkam Jagannathachariar Swami - Pancha Suuktam (For Beginners) 07:25 PM to 08:15 PM EDT Mondays 04:55 AM to 05:45 AM IST Venkataraman Sankarapuram Swami
Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Udaka Shanthi 07:55 PM to 09:00 PM EDT Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST Madhusoodhanan Raguveerdayal Swami
Sundays-PM DESP - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve pAdoor Thiruvaheendrapuram Aravindan Swami - Adaikkala Paththu & Mummanikkovai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Sundays-PM DP11 - irAmAnusa nooTrandhAdhi Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan 08:10 PM to 09:15 PM EDT Mondays 05:40 AM to 06:45 AM IST Smt. Lakshmi Devarajan
Sundays-PM DS2 - Sharanagata Deepika Santhai - - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Mondays 06:25 AM to 07:30 AM IST Ramesh Rangarajan Swami
Sundays-PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:35 PM to 10:00 PM EDT Mondays 07:05 AM to 07:30 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Sundays-PM GITA - Srimad Bhagavad Gita Santhai - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:55 PM to 10:20 PM EDT Mondays 07:25 AM to 07:50 AM IST Smt. Lakshmi Mukundan
Sundays-PM SK4 - Spoken Sanskrit Classes (For students between ages 08 and 16) - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 07:55 PM to 08:45 PM EST Mondays 05:25 AM to 06:15 AM IST Sri. Jagan Bharadwaj Swami, Smt. Bhargavi Raghunathan
           
           
           
           
           
           
Recorded Sessions:        
Mondays & Fridays Padukaigalin Mahimai Upanyasams -Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami        
Tuesdays & Fridays Sri Lakshmi Sahasra Upanyasams - Sri U Ve EyuNNi Vijayaraghavachariar Swami        
Wednesdays YMD -Yatindra mata dipikÄ - Sri U Ve Mangalam Srikanth Swami        
Thursdays CR3 - Chillarai Rahasyangal - Sri U Ve Mangalam Srikanth Swami        
Saturdays APS - Abhaya Pradha Saaram - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami        
Saturdays DEVP - Devanayaka Panchasat Santhai - Sri Battarpiran Paravasthu Vilakudi Sridharan Varadarajan Swami        
Ad-hoc Sri MukundamAlA Upanyasams - Sri U Ve Mangalam Srikanth Swami        
Ad-hoc Sreeman nArAyaNeeyam Upansayams - Sri U Ve Thiruchcherai Aasoori Ramachariar Swami        
Ad-hoc SRTS2 - Srimad Rahasya Traya Saaram - Sri U Ve Thiruchcherai Aasoori Ramachariar Swami        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


Ad-hoc SRTS2 - Srimad Rahasya Traya Saaram - Sri U Ve Thiruchcherai Aasoori Ramachariar Swami