Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:


Veda Dharma Samrakshana Sabha’s prime objective is Veda and 4000 Divya Prabhandha Samrakshanam. To this effect, Sabha organizes various Santhai Classes, Upanyasams and kAlakshEpams.