Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:


Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaiGaL and Divya Dhampathi, happy to share the article titled "ஸ்ரீஆண்டாளும் ஆரணதேசிகனும்" blessed by ஸ்ரீ உ வே வித்வான் பெருமாள் கோயில், லக்ஷ்மிகுமார, கோடி கந்யகாதானம், சடகோப தாதாசார் ஸ்வாமி (

Sri U Ve Vidwan Perumal Koil, Lakshmikumaara, kOti KanyakAdhAnam, SaTakOpa tAtAchAr Swamin). Adiyen's sAshtAnga praNamangaL to Swami for this parOpakAram.Sri U Ve Vidwan Perumal Koil, Lakshmikumaara, kOti KanyakAdhAnam, SaTakOpa tAtAchAr Swamin

Ċ
Veda Dharma Samrakshana Sabha,
Nov 30, 2015, 6:52 PM