Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:


Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr. Vasudevachariar Swamin
  Vamsam Navalpakkam Chaturveda Satakratu Tatacharya   
  Grandfathers Sri U Ve Navalpakkam Agnihotram Yajva Swamy &           
Sri U Ve Madurantakam Swamy

 
  Father Sri U Ve Navalpakkam Varadachariar Swamy
(Sri Varada Taataarya Mahadesikan)

 
  Veda Aacharyan  Sri U Ve Navalpakkam Varadachariar Swamy
(Sri Varada Taataarya Mahadesikan)
Studied at Srimad Andavan Patasalai, Srirangam. 

 
  Nyaya Sastra Acharyan  Sri U Ve Madurantakam Swamy
(Sri Veeraraghavarya Mahadesikan) 

 
  Divya Prabandham (Sister) Sow Mythily at Thiruvendipuram

 
  Kalakshepa Acharyan Sri U Ve Navalpakkam Ayya Devanatha Tatarya Mahadesikan

 
  Books Tatvamukta Kalapam, Sri Desika Divya Sahasranamam, Bagavatha Rasam, Thiruman Kaappu, Veda Pada Stavam

 
  CDs Satadushani, Raksha Granthas, Abhaya Pradana Saram etc.
(
More than 10)

 
  Articles  Writes regularly in various Srivaishnava Magazines like Sri Nrusimha Priya, Sri Ranganatha Paduka, Sri Hayagriva Sevaka etc.

 
  Titles Vipascinmani, Desika Bakta Ratnam, Nyaya Sastra Kesari, Nyaya Vedanta Nidhi

 
  Education  MA, MA, Ph.D

 
  Loukeekam Reader at University of Sanskrit, Thiruvananthapuram, Kerala, India