Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:


Sri U Ve D.Srinivasamoorthy Swamin 

(Brushaspathi,  Adhyaapakam,  Sri Devanatha Swamy Sannidhi, Thiruvaheendrapuram)
Acharyan EchchampAdi  Sri U Ve Veeraraghavaarya Mahadesikan, Madhuranthakam
4000 Divya Prabhandha &
Sri Desika Prabhandha Acharyans 
Azhwar Thiruvadi, Sri Hayagriva Varaprasadhi, Bhagavath Vishaya Kesari 
Sri U Ve E.D.Srinivasachariar Swamin

Bhagavath Vishaya Kesari, Chakkaram Sri U Ve Rajagopalachariar Swamin

Srivilliputtur Sri U Ve Rangarajachariar Swamin

Teaching 4000 Divya Prabhandham &
Sri Desika Prabhandham
 More than 10 YearsĊ
Veda Dharma Samrakshana Sabha,
Jan 30, 2014, 4:34 PM