Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:





Ċ
Veda Dharma Samrakshana Sabha,
Oct 13, 2013, 9:47 AM